Frack:Reglement

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search

Algemeen

 1. Bij besluiten die alle bezoekers van de space aangaan zal het bestuur haar voorstel tijdens de deelnemersvergadering voorleggen. Het bestuur zal terugkoppeling op dit voorstel in afweging nemen alvorens de uiteindelijke maatregelen van kracht worden.

Financieel

 1. Deelnemers zijn een bijdrage verschuldigd van 25 euro per maand.
 2. De deelnemersbijdrage dient betaald te worden op of voor de eerste dag van de maand waarvoor de contributie geldt.
 3. Ten behoeve van het uitvoeren van de administratie zal de penningmeester een bestand bijhouden met daarin bestaande deelnemers en hun rekeninginformatie. Deze zullen niet gedeeld worden met derden.
 4. Gegevens over declaraties worden verzameld om inzicht te kunnen bieden in uitgaven voor projecten. Het bestuur behoud zich hier het recht een deel van deze gegevens ((roep)naam, aangeschafte goederen, kosten, reden en relevante datums) te publiceren. Bank- en adresgegevens zoals deze nodig zijn voor een goede afwikkeling van de declaratie zullen niet gedeeld worden.
 5. Donaties zonder registratie van naam of andere gegevens zijn mogelijk. Deze mogelijkheid beperkt zich tot donaties in natura of contanten.
 6. Indien anoniemiteit gewenst is in de in punt 4 en punt 5 genoemde publicaties, is het mogelijk om middels een schuilnaam gepubliceerd te worden welke alleen door de penningmeester naar een persoon gekoppeld kan worden.

Privacy

 1. Frack zal zo min mogelijk de persoonlijke gegevens vragen van haar deelnemers en bezoekers, en deze gegevens nooit delen met derden.
 2. Als mensen zich per e-mail aanmelden of contact zoeken, worden hun e-mailadressen alleen voor dat specifieke doel gebruikt.
 3. Als Frack in campagnes samenwerkt met externe organisaties (in nationaal of internationaal verband) zal zij persoonlijke gegevens van deelnemers niet delen met deze partijen zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokken deelnemers. Tevens zal Frack erop aandringen dat deze derde partijen een helder privacybeleid voeren.
 4. Wanneer een deelnemer de stichting verlaat zullen deelnemersgegevens na uiterlijk drie maanden verwijderd worden uit het deelnemersbestand, voor zover toegestaan bij wet.

Huisregels van de space

 1. Deelnemers en bezoekers van de space zullen:
  1. ... respect tonen voor elkaar en elkaars eigendommen;
  2. ... geen overlast bezorgen aan anderen (zowel in de space als in de directe omgeving);
  3. ... de space veilig, netjes en geordend houden.
  4. ... geen apparatuur gebruiken waarvoor nog geen vrijwaringsverklaring is getekend, vooraf een cursus voor gevolgd moet worden of waar men nog niet genoeg vanaf weet om veilig mee te werken
 2. Alcohol & softdrugs zijn toegestaan mits:
  1. ... dit door een deelnemer meegenomen is;
  2. ... het niet voor verkoop is;
  3. ... het gebruik gematigd is en geen overlast of gevaarlijke situaties veroorzaakt.
 3. Het maken van opnamen (video, audio of fotografisch) in de space is alleen toegestaan met toestemming van alle personen die in de opname voorkomen.
 4. Het is niet toegestaan om te roken in de space.
 5. Het is niet toegestaan om te overnachten in de space.
 6. Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen in de space tenzij het een officieel getraind geleidedier betreft, of er vooraf toestemming is verleend door het bestuur.
 7. Bij overtreding van deze regels zal het bestuur de volgende acties ondernemen, dit met inachtname van de zwaarte van de overtreding en de historie van de overtreder:
  1. Een mondelinge waarschuwing;
  2. Een schriftelijke waarschuwing;
  3. Tijdelijke ontzegging van de toegang;
  4. Permanente ontzegging van de toegang en stopzetten van deelnemerschap.
 8. Het bestuur behoudt zich het recht voor om te bepalen of een bepaalde situatie in strijd is met de huisregels.
 9. Alle aanwijzingen van het bestuur en beveiligingsbeambten van deze locatie, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 10. Hoewel het bestuur er alles aan zal doen onrecht, letsel en schade te voorkomen, is het bestuur niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen in en om het pand of voor schade aan voertuigen die geparkeerd staan bij het pand.

Toevoegingen

 1. Sleutel-reglement