Frack:CoC

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search

18 september 2018: Dit is een eerste opzet, feedback is welkom -

Jildou Achter de Bar.jpg Will-Do
Jildou Achter de Bar.jpgJildou Gerritsma (Will-Do) Rol: deelnemer, persvoorlichter, alg. bestuurslid Deskundig met: Design, GnuCash, Knutselen, Open Data Werkt aan: Geen projecten :(

Nederlands: Code of Conduct

Wij zijn er aan toegewijd om Hackerspace Frack een inclusieve en gastvrije plek te maken voor iedereen. Iedereen die deelnemer is van Hackerspace Frack, net als alle bezoekers van Frack, zijn verplicht zich aan deze code of conduct te houden. Dit geldt voor alle deelnemers en niet-deelnemers die Frack representeren op publieke evenementen, mensen op de fysieke locatie van de hackerspace, alsmede op alle online kanalen. We tolereren geen intimidatie of discriminerend gedrag, in welke vorm dan ook. Specifiek:

 • Vertoon geen homofobisch, racistisch, transfobisch, validistisch, seksistisch of anderzijds bevooroordeeld gedrag.
 • Val geen mensen lastig. Ongevraagd fysiek contact of seksuele aandacht valt hieronder. Op een bepaalde manier kleden of gedragen houdt geen toestemming in.
 • Frack is een gedeelde ruimte, maar de persoonlijke ruimte van elke aanwezige is van hunzelf. Als je gevraagd wordt iemand met rust te laten, of een gebied te verlaten, wordt je geacht hier gehoor aan te geven.
 • Sommige mensen willen mogelijk niet gefilmd of gefotografeerd worden. Respecteer hun wensen.
 • Agressie en elitisme zijn niet welkom - niemand zou bang moeten zijn om vragen te stellen.

Als je deze regels overtreed, zullen we gepaste acties tegen je ondernemen (zoals je verwijderen uit de ruimte van de hackerspace, en mogelijk je verbannen uit de hackerspace en toekomstige evenementen door ons georganiseerd).

Als je geïntimideerd of lastiggevallen wordt, of getuige bent van een overtreding van deze code of conduct, kun je met ons in contact komen op de volgende manier:

 • Zoek een lid van het bestuur van Frack en laat het hun weten. Al onze vrijwilligers tijdens evenementen zullen worden geïnformeerd over hoe ze om moeten gaan met een situatie van intimidatie.

Mocht je enige vragen of commentaar hebben, kan je contact opnemen met een van de leden van bestuur. Je kan ons bereiken via: bestuur@frack.nl. We hebben beide vrouwelijke en mannelijke leden in het bestuur, mocht je liever specifiek of individueel met een bestuurslid willen spreken, laat het ons dan weten.

English: Code of Conduct

We are committed to making Hackerspace Frack an inclusive and welcoming place for everyone. Everyone who's a member of the hackerspace Frack as well as everyone who visits Frack is required to abide by this code of conduct. This is true for all members and non-members representing Frack on public events, people at the physical location of the hackerspace and on any online channels. We will not tolerate harassment or discriminatory behaviour of any form. Specifically:

 • Do not engage in homophobic, racist, transphobic, ableist, sexist, or otherwise prejudiced behaviour.
 • Do not harass people. Unconsented physical contact or sexual attention is harassment. Dressing or acting in a certain way is not consent.
 • Frack is a shared space, but every attendee's personal space is still their own. If you are asked to leave someone alone, or to leave an area, you are expected to respect this.
 • Some people may not want to be filmed or photographed. Respect their wishes.
 • Aggression and elitism are not welcome - nobody should be afraid to ask questions.

If you break these rules, we will take appropriate actions towards you (like remove you from the hackerspace and we may also ban you from the hackerspace or future events run by us).

If you are being harassed or witness a breach of this code of conduct, you can get in touch with us in any of the following ways:

 • Find a member of the Frack board and let them know. All our volunteers during events will be briefed on how to handle a harassment situation.


If you have any comments or queries, you can get in touch with one of our board members. You can reach us via: bestuur@frack.nl. We have both female and male members in the board, if you prefer to speak to anybody specifically or individually, please let us know.