Frack:Statuten

From Frack - Hackerspace Friesland
Jump to navigationJump to search

Artikel 1: Naam en zetel

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Frack
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden

Artikel 2: Doel

De stichting heeft ten doel:

 1. Het faciliteren van de hackerspace community, geldend voornamelijk, maar niet gelimiteerd tot de regio Leeuwarden, door onder andere het:
  • faciliteren van een ontmoetingsruimte voor onderzoekers en hobbyisten op het gebied van technische innovaties, mechanische werken, creatieve initiatieven en gerelateerde activiteiten;
  • organiseren van bijeenkomsten alsmede het delen van resultaten van de ontplooide initiatieven met het algemene publiek;
 2. De kenniseconomie van Noord-Nederland vergroten
 3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3: Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning)

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie leden en maximaal zeven personen;
 2. De bestuurders moeten worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De voorzitter kan geen tweede functie vervullen binnen het bestuur. Het bestuur is bevoegd om uit haar midden een vice-voorzitter, tweede secretaris en/of penningmeester te benoemen;
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van één jaar, doch zijn direct verkiesbaar;
 4. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, dit met voorafgaande instemming van de overige bestuursleden;
 5. Een bestuurslid kan geschorst worden door een meerderheid van stemmen van de overige bestuursleden wanneer dit bestuurslid:
  • de Nederlandse wet overtreed;
  • persoonlijke eigendommen van een ander vernield;
  • de huisregels van de space, zoals beschreven in het reglement, overtreed;
  • discriminatie en haatzaaierij veroorzaakt;
  • zijn/haar verantwoordelijkheden niet nakomt.
 6. Zolang een bestuurslid geschorst is:
  • zal hij/zij geen stem hebben in bestuursvergaderingen;
  • zullen zijn/haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden overgenomen worden door andere bestuursleden.

Artikel 4: Bestuur: Taak en bevoegdheden

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting;
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders;
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbind, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Artikel 5: Bestuur: Besluitvorming

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien vier-vijfde van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 2. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden;
 3. Is in een vergadering niet vier-vijfde van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan één week en later dan vier weken na de eerste vergadering;
 4. Het bestuur kan ook buiten de vergaderingen besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten;
 5. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoegingen van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door alle bestuursleden bij de notulen wordt gevoegd;
 6. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Deze stemmen zullen eenzelfde gewicht aan worden gegeven, ongeacht de functie van het bestuurslid;
 7. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met een meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Artikel 6: Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

 1. De bestuursvergaderingen worden in het algemeen gehouden in Nederland;
 2. Ook buiten Nederland kunnen vergaderingen gehouden worden, indien alle van de zittende bestuurders hieraan hun goedkeuring hebben verleend;
 3. Bestuursvergaderingen worden gehouden in het Nederlands of Engels;
 4. Ieder half jaar wordt er tenminste één vergadering gehouden;
 5. Voorts worden vergaderingen gehouden wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet;
 6. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, De oproeping zal schriftelijk geschieden;
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder;
 8. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door alle bestuursleden. De notulen worden vervolgens bewaard en beschikbaar gesteld voor andere bestuursleden door de secretaris;
 9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd;
 10. Ieder bestuurslid heeft het recht om een onderwerp op de agenda te doen plaatsen, ook staande de vergadering. Over dit onderwerp kan echter alleen een rechtsgeldig besluit worden genomen indien alle bestuursleden ten vergadering aanwezig zijn.

Artikel 7: Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting;
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders;
 3. het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8: Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

 • het overlijden van een bestuurslid;
 • bij verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen;
 • bij schriftelijke ontslagneming;
 • door zijn/haar ontslag aan hem/haar verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
 • Alsmede bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9: Reglement

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven;
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn;
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen;
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 10: Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met vier-vijfde stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte totstandkomen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden;
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 11: Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar;
 2. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en van allen betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichting kunnen worden gekend;
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen onafhankelijke commissie, de zogenaamde kascontrole;
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren;
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en state van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met de juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen een redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 12: Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden;
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is dezelfde overeenkomst op van toepassing als de statutenwijziging;
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed aan een doel vergelijkbaar met het doel van deze stichting of een ander doel dat het algemeen belang dient;
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister;
 5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen;
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en scheiden van de ontbonden stichting gedurende bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door vereffenaars aangewezen persoon;
 7. Op de vereffening van overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 van het Burgerlijk wetboek van toepassing.

Artikel 13: Deelnemers

 1. Deelnemers zijn personen die inhoudelijk en of zakelijk belang hebben bij of in de stichting;
 2. Deelnemers worden als zodanig na hun voorafgaande schriftelijke toestemming of op hun schriftelijk verzoek om als deelnemer te worden toegelaten door het bestuur benoemd. Het bestuur is vrij in zijn benoeming van deelnemers;
 3. Deelnemers worden minimaal een half jaar als deelnemer beschouwd, hierna geld een opzegtermijn van drie maanden;
 4. Bestuurders zijn gedurende de periode dat zij bestuurder zijn van rechtswege deelnemer.
 5. Deelnemers houden op deelnemers te zijn:
  • door hun schriftelijke opzegging aan het bestuur;
  • door hun overlijden of ophouden te bestaan;
  • door ontslag als deelnemer door het bestuur;
  • indien zij een achterstand hebben van meer dan drie maanden in de betaling van de hierna genoemde maandelijkse bijdrage;
 6. Het bestuur kan van de deelnemers een maandelijkse bijdrage verlangen. De hoogte van deze bijdragen wordt jaarlijks door het bestuur, na voorafgaand advies van de vergadering van deelnemers, vastgesteld.

Artikel 14: Vergadering van deelnemers

 1. Het bestuur roept ten minste eenmaal per half jaar een vergadering van deelnemers bijeen;
 2. Tot de vergadering van deelnemers hebben alle deelnemers toegang, alsmede gasten die door het bestuur zijn uitgenodigd;
 3. De vergadering van deelnemers wordt geleid door de voorzitter van het bestuur, of bij zijn/haar afwezigheid door een andere aanwezige bestuurder;
 4. Alle deelnemers hebben in de vergadering van deelnemers stemrecht;
 5. Iedere deelnemer brengt een stem uit. Deelnemers kunnen zich door middel van een schriftelijke volmacht aan een deelnemer ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een deelnemer kan voor ten hoogste één andere deelnemer als gevolmachtigde optreden.
 6. De vergadering van deelnemers heeft voorts de bevoegdheid:
  • om over alles wat de stichting en haar activiteiten betreft informatie aan het bestuur te vragen;
  • Het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te dienen;
 7. De vergadering van deelnemers heeft geen andere rechten dan in artikel 13 en 14 van deze statuten zijn vermeld. De deelnemers en de vergadering van deelnemers zijn in de zin van de wet geen organen van de stichting.

Artikel 15: Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien beslist het bestuur;
 2. Een bestuurslid mag te allen tijde een mening vragen aan een derde persoon over een bestuursbesluit;
 3. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht waarvan uit geschrift blijkt, waaronder ook e-mail. Hierbij uitgesloten: social media (o.a. Twitter, Facebook, Hyves) en sms berichten;
 4. Wanneer stukken van de stichting digitaal worden opgeslagen zullen deze documenten in een open formaat opgeslagen worden, hiermee in acht nemend dat deze stukken minimaal zeven jaar lang leesbaar moeten zijn;
 5. Wanneer stukken van de stichting opgesteld worden zullen deze in het Nederlands of Engels geschreven worden.